توضیحات خبر

01/شهریور/1399

درباره امضا چک چه میدانید؟

 در صورتیکه در هر چک دو امضاء یکی متعلق به ضامن و دیگری متعلق به ظهرنویس باشد مسئوولیت ضامن و ظهرنویس با صادرکننده در مقابل دارنده تضامنی است.

امضاء چک

 در صورتیکه در هر چک دو امضاء یکی متعلق به ضامن و دیگری متعلق به ظهرنویس باشد مسئوولیت ضامن و ظهرنویس با صادرکننده در مقابل دارنده تضامنی است.

ویدئوی خبر

نظرات کاربران

ارسال نظر

عضویت در خبرنامه

دسترسی محدود دسترسی محدود

متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض