توضیحات خبر

05/شهریور/1399

شرایط لازم برای تحقق جرم خیانت در امانت

برای تحقق جرم خیانت در امانت شرایط خاصی وجود دارد.

شرایط لازم برای تحقق جرم خیانت در امانت:

1- موضوع جرم باید مال یا وسیله تحصیل باشد.

2- مال امانی باید از سوی مالک یا متصرف قانونی به امینی سپرده شود.

3- مال به یکی از طرق قانونی و با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن، به امین سپرده شده باشد.

4- بین فعل مرتکب و ضرر مالک یا متصرف قانونی آن، رابطه علیت برقرار باشد.

سومین عنصر تشکیل دهنده این جرم که همان عنصر معنوی تشکیل جرم است، عبارت است از سوء نیت عام و سوء نیت خاص...

ویدئوی خبر

نظرات کاربران

ارسال نظر

عضویت در خبرنامه

دسترسی محدود دسترسی محدود

متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض