همه چیز درباره وصیت

98/09/25

همه چیز درباره وصیت

همه چیز درباره وصیت

وصیت در لغت از ریشه « وصی » و به معنای عهد، فرمان دادن، در نبود کسی به کاری پرداختن می­باشد.

اقسام وصیت

الف- وصیت تملیکی: عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند با این نوع وصیت شخص می­تواند تا حدودی تکلیف اموال خود را معین کند مانند صرف آن در امور خیریه.

در وصیت تملیکی شخصی که وصیت میکند « موصی » و کسی که به نفع او وصیت شده « موصی له » و مورد وصیت را « موصی به » می­گویند.

در وصیت تملیکی ، تملیک با قبول موصی له پس از فوت موصی محقق میشود لذا قبول آن قبل از فوت موصی مؤثر نیست ، موصی میتواند از وصیت خود رجوع کند حتی اگر موصی له، موصی به را قبض کرده باشد.

ب ـ وصیت عهدی: عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور نمیاد. مثل اینکه شخصی را وصی می­نماید تا اینکه قبل از مرگش ، بدهی های او را پرداخت کند.

در خصوص ماهیت وصیت تملیکی اختلاف است برخی آن را عقد می­دانند و عده ای آن را در زمره ایقاعات قرار می­دهند اما وصیت عهدی بدون تردید ایقاع است.

علاوه بر معلق بودن وصیت بر فوت و قابل رجوع بودن آن ، وصیت مجانی می­باشد و نمی­توان در آن شرط عوض کرد و به صورت معامله درآورد.

اگر موصی له غیر محصور باشد مثل وصیت بر فقرا، قبول موصی له شرط نیست ( مفاد ماده 828 قانون مدنی).

وصیت پس از فوت موصی و قبض موصی به غیر قابل رد می­باشد و موصی له نمی­تواند وصیت را رد کند.

موصی له میتواند قسمتی از وصیت را قبول کند و قسمت دیگر را رد نماید و نسبت به قسمت قبول شده صحیح است و موصی له باید اهلیت تمتع داشته باشد . وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است بر اینکه زنده متولد شود( ماده 851 قانون مدنی ).

موصی میتواند تا ثلث از اموال خود را وصیت کند، وصیت بر زیاده بر ثلث اموال، نافذ نیست مگر به اجازه وارث و اگر بعضی از وراث اجازه دهند فقط نسبت به سهم آنان نافذ خواهد بود و میزان ثلث هم نسبت به اموال موصی در زمان وفات است نه زمان وصیت، موصی باید در زمان وصیت اهلیت داشته باشد و نسبت به مورد وصیت جائز التصرف باشد.

در وصیت اگر بعد از اقدام به خودکشی وصیت نماید مثلا مقدمات خودکشی را فراهم کرد و بعد وصیت نمود اگر به هلاکت رسید باطل است ولی اگر قبل از خودکشی و اقدام به آن وصیت بکند صحیح است.

هرگاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل است و هرگاه اتفاقا منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود( مفاد ماده 836 قانون مدنی) .

«مورث نمیتواند بعضی یا همه وراث را از ارث محروم کند» مفاد ماده 836 قانون مدنی به این نکته اشاره دارد و باور برخی که متاسفانه از رسانه­ها نیز در این مورد بسیار شنیده میشود که مثلا پدری به فرزندش می­گوید تو را از ارث محروم خواهم کرد باور نادرستی است که در میان عوام به اشتباه رواج یافته است.

موصی به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر و لو با اجازه مالک باطل است . مفاد ماده 841 قانون مدنی.

لازم نیست موصی به هنگام وصیت موجود باشد و می­توان به مالکی که در آینده موجود می­شود وصیت نمود و میتوان به مالی که در آینده موجود می­شود وصیت نمود.

تا زمانی که موصی له ، رد یا قبول خود را اعلام نکرده، ورثه نمی­توانند در موصی به تصرف کنند در وصیت عهدی قبول شرط نیست ولی وصی میتواند تا زمانی که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق ندارد اگر چه جاهل بر وصایت بوده باشد

انواع وصیت نامه:

1) رسمی: که در قالب یک سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم و به ثبت می­رسد.

2) خودنوشت: که به خط موصی و دارای تاریخ و امضای موصی باشد .

3) سری: که به خط خود موصی یا دیگری تنظیم و در اداره ثبت محل یا جایی که آئین نامه وزارت دادگستری معین میکند به امانت گذارده شده باشد.

اگر کسی وصیتی نموده باشد مدتی بعد وصیت دیگری نماید در اینصورت وصیت اول وی باطل و وصیت دوم وی نافذ خواهد بود به استناد ماده 839 قانون مدنی که مقرر میدارد اگر موصی وصیتی بر خلاف وصیت اول نماید ، وصیت دوم صحیح است.

به استناد قانون مدنی ماده 845 «میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین میشود نه به اعتبار دارایی او در حین وصیت» ، چنانچه گفته شد افراد فقط به اندازه یک سوم از اموال و دارایی های خود می­توانند وصیت نمایند که این مقدار یک سوم باید از کل اموال و دارایی او زمانی که وصیت میکند چون گاهی ممکن است مقدار اموال و دارایی در زمانی که فرد از دنیا می­رود بیشتر و یا کمتر از مقدار اموال و دارایی او در زمانی که وصیت کرده است باشد.

نظرات کاربران

ارسال نظر

عضویت در خبرنامه

به این بخش دسترسی ندارید

برای مشاهده این قسمت لطفا وارد سایت شوید