فروشگاه فانوس

نمونه اظهارنامه عدم پرداخت شارژ ساختمان

نمونه اظهارنامه عدم پرداخت شارژ ساختمان

80,000

اظهارنامه مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخریب بنا

اظهارنامه مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخریب بنا

80,000

نمونه اظهارنامه فسخ قولنامه از سوی فروشنده

نمونه اظهارنامه فسخ قولنامه از سوی فروشنده

80,000

نمونه اظهارنامه تخلیه مغازه به علت واگذاری مورد اجاره از طرف مستاجر به غیر

نمونه اظهارنامه تخلیه مغازه به علت واگذاری مورد اجاره از طرف مستاجر به غیر

80,000

نمونه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی

نمونه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی

80,000

نمونه اظهارنامه استرداد لاشه چک

نمونه اظهارنامه استرداد لاشه چک

80,000

اظهارنامه دعوت به رعایت حسن نیت در امور از طرف وكيل ادعای سفید امضاء بودن

اظهارنامه دعوت به رعایت حسن نیت در امور از طرف وكيل ادعای سفید امضاء بودن

80,000

اظهارنامه / تحویل و انتقال خودرو الزام به انجام تعهد

اظهارنامه / تحویل و انتقال خودرو الزام به انجام تعهد

80,000

نمونه برگ صادره از سوی شورای حل اختلاف جهت اجرای قرار کارشناسی(1)

نمونه برگ صادره از سوی شورای حل اختلاف جهت اجرای قرار کارشناسی(1)

80,000

اظهارنامه مطالبه دین از مدیون با استناد به سند عادی

اظهارنامه مطالبه دین از مدیون با استناد به سند عادی

80,000

اظهارنامه مطالبه نفقه از زوج

اظهارنامه مطالبه نفقه از زوج

80,000

اظهارنامه مطالبه اجور معوقه از مستأجر

اظهارنامه مطالبه اجور معوقه از مستأجر

80,000

اظهارنامه / دعوت فروشنده جهت حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال زمین / ملک مسکونی / آپارتمان / مغازه / باغ

اظهارنامه / دعوت فروشنده جهت حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال زمین / ملک مسکونی / آپارتمان / مغازه / باغ

80,000

اظهارنامه از طرف فروشنده به خریدار و اعلام فسخ معامله

اظهارنامه از طرف فروشنده به خریدار و اعلام فسخ معامله

80,000

دادخواست صدور حکم حجر

دادخواست صدور حکم حجر

80,000

درخواست اعاده دادرسی

درخواست اعاده دادرسی

80,000

عضویت در خبرنامه

به این بخش دسترسی ندارید

برای مشاهده این قسمت لطفا وارد سایت شوید