فروشگاه فانوس

درخواست جلب از اجرای احکام کیفری

درخواست جلب از اجرای احکام کیفری

120,000

درخواست تخفیف مجازات با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از دادگاه صادرکننده رأی بدوی

درخواست تخفیف مجازات با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از دادگاه صادرکننده رأی بدوی

120,000

درخواست تخفیف مجازات در جرائم غیر قابل گذشت به لحاظ اعلام رضایت شاکی / شکات از دادگاه تجدیدنظر (بعد از قطعيت رای)

درخواست تخفیف مجازات در جرائم غیر قابل گذشت به لحاظ اعلام رضایت شاکی / شکات از دادگاه تجدیدنظر (بعد از قطعيت رای)

120,000

درخواست اعمال ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی

درخواست اعمال ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی

120,000

درخواست صدور قرار اناطه (اموال غیر منقول)

درخواست صدور قرار اناطه (اموال غیر منقول)

120,000

لايحه تجدید نظر خواهی در قرار

لايحه تجدید نظر خواهی در قرار

120,000

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی از رأی كيفری دو (10)

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی از رأی كيفری دو (10)

120,000

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی از رأی كيفری دو (9)

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی از رأی كيفری دو (9)

120,000

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی از رأی كيفری دو 8

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی از رأی كيفری دو 8

120,000

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی از رأی كيفری دو 7

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی از رأی كيفری دو 7

120,000

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی از رأی كيفری دو 6

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی از رأی كيفری دو 6

120,000

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی از رأی كيفری دو 5

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی از رأی كيفری دو 5

120,000

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی از رأی كيفری دو 4

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی از رأی كيفری دو 4

120,000

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی از رأی كيفری دو 3

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی از رأی كيفری دو 3

120,000

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی از رأی كيفری دو 2

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی از رأی كيفری دو 2

120,000

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی از رأی كيفری دو

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی از رأی كيفری دو

120,000

عضویت در خبرنامه

به این بخش دسترسی ندارید

برای مشاهده این قسمت لطفا وارد سایت شوید