ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب

    تیکت عمومی

    behroz  امکان تائیدویانقض دادنامه بادیه کمترازیک دهم دیه کامل دردادگاه عالی؟بسته شده پرسش و پاسخ دعاوی کیفری   بروز شده 1 ماه پیش   1 bahman  ضرب وجرح عمدیبسته برای همیشه پرسش و پاسخ دعاوی کیفری   بروز شده 2 ماه پیش   1 Ali  دعوای خانوادگیبسته شده پرسش و پاسخ دعاوی خانواده   بروز شده 2 ماه پیش   2 bahman  بااثبات شهادت کذب شاهدشاکی وقبول درگیری ازجانب متشاکی چه لزومی به نقضبسته برای همیشه پرسش و پاسخ دعاوی کیفری   بروز شده 2 ماه پیش   1 bahman  ضرب وجرح عمدیبسته برای همیشه پرسش و پاسخ دعاوی کیفری   بروز شده 2 ماه پیش   1 bahman  درصورت اثبات شهات کذب شاهدایادادگاه عالی دادنامه دادگاه کیفری رانقض میبسته شده پرسش و پاسخ دعاوی کیفری   بروز شده 2 ماه پیش   2 bahman  درصورت اثبات شهات کذب شاهدایادادگاه عالی دادنامه دادگاه کیفری رانقض میبسته شده پرسش و پاسخ دعاوی کیفری   بروز شده 2 ماه پیش   1 sh  ارثبسته شده امور ارث و وراث   بروز شده 4 ماه پیش   1 mgm747600  خریداری موتور دزدی که ندانسته دزدی بوده و شکایت صاحب موتور و خریدا. مربسته شده سوالات متفرقه   بروز شده 2 ماه پیش   2 majidafshar233  سرقت ازمنزل توسط اشنابسته شده پرسش و پاسخ دعاوی کیفری   بروز شده 7 ماه پیش   2